واردات :

۱-هدیه وسوغات در قالب ماده ۳۹آ یین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات .
۲-کالای همراه مسافر
۳-واردات قطعی در قالب ماده ۳۸قانون مقررات صادرات و واردات .
ب)صادرات
۱-ارسال نمونه در قالب ماده ۳۴آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات .
۲-ارسال مرسولات پستی به خارج از کشور در قالب ماده ۳۷آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات.
۳-صادرات موقت
۴-صادرات قطعی
ج) ترانزیت
د)مبدا ومقصد کارنه تیر

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور :
الف )ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی :
باستناد ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  اسباب سفر و اشیاءشخصی مسافر در موقع حرکت خود از مبداء بعنوان بار برای حمل به موسسات حمل و نقل (نظیر پست ) تسلیم ولو اینکه یک ماه قبل یا یک ماه بعد از ورود مسافر وارد شود ، اسباب سفر واشیا شخصی همراه مسافر مخسوب میگردد و ترخیص آن با ارائه گذرنامه مسافر انجام خواهد شد.
ب)بند ۶ ماده ۳۷قانون امور گمرکی :
ایرانیان مقیم خارج از کشور که حد اقل یک سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند و اقامت شش ماه آخر آنان متوالی بوده باشد .به هنگام بازگشت به کشور میتوانند کلیه لوازم مستعمل خود رابه جز خودرو وموتور سیکلت به کشور واردوبا معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترخیص نمایند  بشرط آنکه وسایل  مورد نظر  حد اقل یک ماه قبل از ورود و تا ۹ماه پس از ورود صاحب کالا به کشور ،به یکی لز گمرکات رسیده باشدوصاحب کالادر پنج سال گذشته از چنین معافیتی استفاده نکرده باشد .
تبصره ۱)ماموران دولتی که برای ماموریت یکساله یا بیشتر به خارج اعزام میشوند در صورتیکه قبل از پایان ماموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند مشمول شرط یکسال توقف مذکور در بند فوق نخواهد بود .
تبصره ۲)منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون  اشیایی است که عرفا فقط مورد استفاده
صاحب آن قرار گیردو منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل  باشد.

۱-قبض انبار(اعلامیه پستی )
۲-فاکتور
۳-گواهی مبداء
۴-کارت بازرگانی
۵-پروانه تولیدی (جهت واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای بند یک ماده ۳۸)
۶-مجوز ورود (ثبت سفارش )حسب مورد
۷-وکالتنامه (حسب مورد )
۸-معرفی نامه (حسب مورد)
۹-کارت حق العملکاری + کارت بازرگانی حق العملکار(برحسب مورد)
۱۰-سایر مجوزهای مورد نیاز   (استاندارد -مخابرات -ارشاد -تجهیزات پزشکی ودامپزشکی -انرژی  اتمی-قرنطینه نباتی حسب مورد)
۱۱-تاییدیه اسناد توسط بانک (حسب مورد)
۱۲-ارائه حواله ارزی بانک مربوطه
۱۳-ارائه پروانه صادراتی معتبر جهت استفاده از مزایای واردات در مقابل صادرات


شرایط ارسال کالا از طریق پست :
ماده ۳۷قانون مقررات صادرات وواردات :
ارسال کلیه کالاهای ساخت داخل یا محصول داخل که شرعا”یا قانونا” ممنوع الصدور نباشد وجنبه تجاری نیز نداشته وبصورت یک جریان تجاری در نیایید به هر میزان از لحاظ قیمت بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور بلا مانع است .
ارسال کالاهای خارجی نیز تا سقف ارزشی حداکثر هشتاد (۸۰)دلار بلا مانع است .

مدارک مورد نیاز جهت ارسال کالا:
به منظور ارسال کالابه خارج از کشور ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است :
۱-اصل شناسنامه شخص فرستنده .
۲-اصل گذرنامه معتبر شخص فرستنده .
۳-اصل کارت ملی شخص فرستنده .
۴-ارائه مدارک شرکت از قبیل کارت بازرگانی پروانه تولید (حسب مورد )روزنامه رسمی تاسیس شرکت حسب مورد برای ارسال کالا در قالب ماده ۳۴قانون مقررات صادرا ت و واردات .

نحوه ارسال کالاهای خاص به شرح ذیل میباشد :
۱-ارسال فرش دستباف حداکثر ۵۰ (پنجاه )تخته در ماه به دفعات با رعایت دیگر مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  بدون تخصیص هر گونه مزایای صادراتی بلا مانع است .
۲-دارو به میزان تعیین شده از طرف وزارت بهداشت :
قرص وکپسول (۳بسته)-آمپول ،ویال (۱۰ عدد)-شربت،سوسپانسیون (۵عدد)-کرم ،پماد ،ژل(۵عدد)-قطره (۵عدد).
۳-سنگهای نیمه گرانبها از قبیل فیروزه و عقیق در حد متعارف .
۴-زیور آلات ساخته شده از نقره در صورتیکه قدیمی و عتیقه نباشد ودر حد متعارف وظروف نقره در صورتیکه قدیمی و عتیقه نباشد حداکثر سیصد گرم .
۵-زیور آلات ساخته شده از طلا  بدون نگین به میزان پنج گرم .
۶-پول رایج کشور حداکثر پنجاه هزار ریال ،اسکناس وارز تا یکصد دلار ومعادل آن .
۷-آثار صوتی و تصویری ورایانه ای شامل نوار کاست ،نوار DVD-CD-VHS غیر(آثار غیر حرفه ای و تک نسخه ای ) غیر تجاری .
۸-کتاب ومطبوعات (غیر از کتب خطی قدیمی و چاپ سنگی ).
۹-کلیه سازها و ادوات موسیقی ساخت داخل که جنبه هدیه و مصرف شخصی داشته باشد .
۱۰-تمبرهای یادبود و کلیه تمبرهای جاری که توسط پست جمهوری اسلا می ایران منتشر شده باشد بدون اعمال محدودیت مقداری (تا سقف تجاری ).
۱۱-سیگار (ایرانی یا خارجی ) حداکثر دو بسته ۱۰تایی(دو باکس ).